foto1
Szkoła Podstawowa w Rossoszycy
foto1
Szkoła Podstawowa im.Władysława Łokietka w Rossoszycy
foto1
Szkoła Podstawowa im.Władysława Łokietka w Rossoszycy
foto1
Szkoła Podstawowa w Rossoszycy
foto1
www.zsprossoszyca.pl
Tel. 43 829 68 28
szkolarossoszyca@op.pl

Szkoła Podstawowa w Rossoszycy

WYDARZENIA


ODWIEDZINY

629690
DziśDziś154
WczorajWczoraj170
TydzieńTydzień459
MiesiącMiesiąc2838
WszyscyWszyscy629690
44.211.31.134

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rossoszycy w związku z docierającymi informacjami od rodziców (szczególnie klas I-III)  o braku  możliwości zorganizowania przez rodziców opieki nad dzieckiem podczas zdalnego nauczania z powodu wykonywanej pracy, a także z powodu problemów ze sprzętem komputerowym i łączami internetowymi informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami:

„W odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3a, nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek: zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić realizację zajęć z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość na terenie szkoły”.

 

Rodzice mogą składać podania z uzasadnieniem i oświadczeniem, że biorą pełną odpowiedzialność za zdrowie swojego dziecka w sytuacji zarażenia się Covid – 19 na terenie placówki i nie będą wnosili skarg, zażaleń, pretensji do szkoły i organu prowadzącego oraz zobowiązują się do przestrzegania wytycznych i reżimu sanitarnego obowiązującego na terenie szkoły.

 

Informacja dla uczniów klasy VIII

 

Dyrektor informuje, że uczniowie klasy VIII mogą zgłaszać się na konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów egzaminacyjnych.

 

         Dyrektor Szkoły: Roman Kałczak

 

 

 

DODATKOWE DNI WOLNE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROSSOSZYCY

W ROKU SZK. 2020/2021

1.     02.11.2020 r.

2.     04.01.2021 r.

3.     05.01.2020 r.

4.     30.04.2021 r.

5.     25 - 27.05.2021 r. -  Egzaminy ósmoklasisty

6.     04.06.2021 r.

 

                          Dyrektor:

                                 Roman Kałczak

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 będzie miała następujący przebieg:

- godz. 9.00 - spotkanie uczniów klas 4-8 w klasach z wychowawcami, bez udziału rodziców;

- godz. 9.00 - spotkanie rodziców i uczniów klas 1-3 na sali gimnastycznej; mogą w tym spotkaniu uczestniczyć rodzice uczniów klas starszych;

- godz. 9.30 - spotkanie rodziców i dzieci z oddziałów przedszkolnych na sali gimnastycznej.

Na powyższe spotkania rodzice wchodzą z dziećmi bezpośrednio na salę gimnastyczną z zachowaniem reżimu sanitarnego (odpowiednia odległość, maseczki ochronne u rodziców/opiekunów, dezynfekcja rąk bądź rękawiczki jednorazowe).

1 września dowóz uczniów rozpoczyna się kursem od Pierzchniej Góry około godziny 7.15. Drugi kurs rozpoczyna się od Mogilna około godziny 8.20.

Odwóz po zakończeniu uroczystości w szkole.

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie
i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły

obowiązujące na terenieSzkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Rossoszycy

obowiązują od 1 września 2020r.

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Rossoszycy wznawia funkcjonowanie
  z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia
  i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
  1. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z instrukcją), z którego zobowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. Umieszczone są również wszystkie informacje dotyczące zasad wprowadzonych w placówce w związku
   z pandemią koronawirusa.
 3. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
 • zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
 • zakrycie nosa i ust,
 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub
  w izolacji.
  1. W drodze do i ze szkoły/oddziału przedszkolnego opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
  2. W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, nauczycieli
   i pracowników. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 2. Dzieci i pracownicy do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 3. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane.
 4. Sala, w której odbywają się zajęcia, będzie wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
 5. Szkoła posiada termometr bezdotykowy.
  1. W salach nie znajdują się przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 6. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. Toalety i szatnie będą dezynfekowane po każdej grupie.
 7. Zajęcia sportowe, w tym wychowanie fizyczne, będą organizowane według powyższych zaleceń reżimu sanitarnego i w miarę możliwości na świeżym powietrzu.
 8. Podczas zajęć dodatkowych nauczyciele i uczniowie przestrzegają zasad reżimu sanitarnego przyjętego w placówce.
 9. Uczniowie korzystają z szatni przestrzegając zasad reżimu sanitarnego przyjętego
  w placówce.
 10. W szkole funkcjonują dowozy zgodnie z zasadami ustalonymi przez przewoźnika oraz obowiązującymi ogólnie przepisami opracowanymi przez GIS.

§ 2

Organizacja i funkcjonowanie grup oddziałów przedszkolnych i klas szkolnych

 1. Uczniowie i dzieci przedszkolne przebywają, w miarę możliwości, w stałych salach.
 2. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 3. Wychowankowie i uczniowie nie przynoszą do szkoły/ oddziału przedszkolnego niepotrzebnych rzeczy i zabawek.
  1. Do szkoły uczniowie / dzieci oddziału przedszkolnego przychodzą (są przyprowadzani)             o wyznaczonych godzinach.
  2. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się wyznaczonym wejściem z zachowaniem dystansu społecznego. Każdy uczeń wchodząc do budynku dezynfekuje ręce.
  3. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać tylko
   i wyłącznie w wyznaczonej części budynku szkoły, zachowując dystans społeczny
   w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 metra.
  4. Wejście do oddziału przedszkolnego odbywa się tylnym wejściem. Rodzice wychowanków oddziału przedszkolnego mogą wchodzą z dziećmi tylko i wyłącznie do szatni z zachowaniem zasad – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m. Należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  5. Nauczyciel kl. I-III może organizować przerwy dla swojej grupy zgodnie z potrzebami,
   w czasie innym niż przerwy dla innych uczniów szkoły, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
  6. W klasach starszych przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i planem dyżurów. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących w miarę możliwości
   w stałych grupach/klasach.

§3

Nauczyciele

 1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole.
 2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy
 3. Podstawowa forma pracy z dziećmi/ uczniami w budynku szkoły to zajęcia dydaktyczne,
 4. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku zajęć w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.
 5. Nauczyciel/wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom/ uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
 6. Nauczyciel zwraca uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

                                                             § 4

Rodzice

 1. Do szkoły można przyprowadzać/może przyjść tylko uczeń/dziecko zdrowy/zdrowe -             bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Do szkoły i oddziału przedszkolnego dziecko/dzieci przyprowadza jeden, możliwie stały opiekun.
 3. Nie można przyprowadzić/puścić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś                   na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.
 5. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu
  (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
  W razie niemożliwości odebrania telefonu zobowiązani są do jak najszybszego oddzwonienia.
 6. Rodzice zobowiązani są do przekazania wychowawcy istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
 7. Rodzice regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

§5

Pracownicy szkoły

 1. Pracownicy używają maseczek w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz kontaktach z osobami z zewnątrz.
 2. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, pracownicy dezynfekują zgodnie z zaleceni
 3. Pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 4. Codziennie zobowiązuje się pracowników obsługi do:
 • utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),
 • dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,
 • dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł,
 • dezynfekcji toalet,
 • dezynfekcji zabawek i innych przyrządów znajdujących się w klasie i sali przedszkolnej.
 1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.
 2. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
  i dezynfekcja.

§ 6

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Harmonogram pracy biblioteki dostosowany jest do potrzeb i możliwości szkoły.
 2. W bibliotece mo przebywać w tym samym czasie osoby z jednej grupy/klasy.
 3. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia. Biblioteka podlega dezynfekcji takiej samej jak inne pomieszczenia w szkole.
 4. Przyjęte książki podlegają 2-dniowej kwarantannie.

§ 7

Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej

 1. Uczniów w świetlicy obowiązują zasady higieny tożsame z zasadami przyjętymi
  w szkole.
 2. Wychowankowie świetlicy korzystają ze środków do dezynfekcji rąk każdorazowo, gdy zajdzie taka potrzeba, jednak wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
 3. Pomieszczenie, w którym odbywają się zajęcia świetlicowe będą wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 4. Podczas spożywania posiłków zajęcia świetlicowe odbywają się w miarę możliwości
  w innym pomieszczeniu.
 5. W sytuacji zwiększonej liczby dzieci na świetlicy wprowadza się drugą grupę
  z opiekunem.

§8

Zasady bezpiecznego spożywania posiłku

 1. Spożywanie posiłków odbywa się w wyznaczonym miejscu. Zapewnia się tam prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne zgodne z zaleceniami reżimu sanitarnego.
 2. Posiłki wydawane są w miarę możliwości zmianowo. Spożywanie ich odbywa się przez uczniów tej samej grupy/klasy. Dzieci z tej samej grupy/klasy siedzą przy tym samym stoliku.
 3. Naczynia, sztućce i dania podawane są przez pracowników obsługi lub opiekunów grupy.
 4. Naczynia i sztućce zmywane są w zmywarce i wyparzane.
 5. Stoliki i krzesła po każdym posiłku są dezynfekowane przez pracowników obsługi.

§ 9

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie przychodzą do szkoły/oddziału przedszkolnego.
 2. O podejrzeniu choroby niezwłocznie informują dyrektora, a także kontaktują się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki chorobyniezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę klasy, który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. W razie potrzeby dyrektor konsultuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odizolowaniu od pozostałych. Rodzice odbierają ucznia własnym środkiem lokomocji.
 4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 5. Izolatorium jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 6. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń poddawany jest gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekowane zostają powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 7. 7.W razie informacji o zakażeniu ucznia Covid-19 ustala się liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko zakażone i stosuje się do wytycznych GIS.

§ 10

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Pracownik w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie może przychodzić do pracy. Informuje o tym dyrektora szkoły.
 2. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium. Dyrektor konsultuje zaistniałą sytuację z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 4. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. W razie stwierdzenia zakażenia Covid-19ustala się listęczasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 6. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

§11

Postanowienia końcowe

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.
 4. Uczniowie i rodzice zostaną zapoznaniz powyższymi procedurami.
 5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.
  1. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno – epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW Z RELIGII NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

Grupa dzieci pięcioletnich; ,,Jesteśmy dziećmi Bożymi'', autorzy; ks. Jan Szpet, D. Jackowiak. Wydawnictwo św. Wojciecha.

Grupa dzieci sześcioletnich; ,,Tak Jezus mnie kocha'', autorzy;ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak; Wydawnictwo ,,Jedność ''. Kielce.

Klasa I. ,,Poznaję Boży świat '', autorzy ; ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak; Wydawnictwo ,, Jedność''. Kielce.

Klasa II. ,,Kochamy Pana Jezusa '', autorzy ks. Jan Szpet, D. Jackowiak; Wydawnictwo św. Wojciecha Poznań.

Klasa III.,, Przyjmujemy Pana Jezusa '', autorzy; ks. Jan Szpet, D. Jackowiak; Wydawnictwo św. Wojciecha Poznań.

Klasa IV. ,, Jestem chrześcijaninem'', autorzy; ks. Jan Szpet, D.Jackowiak; Wydawnictwo św. Wojciecha Poznań.

Klasa V. ,, Szczęśliwi, którzy szukają prawdy '',autorzy; ks. dr K. Mielnicki , E. Kondrak; Wydawnictwo ,, Jedność '' Kielce.

Klasa VI. ,,Wierzę w Kościół '', autorzy; ks. Jan Szpet, D Jackowiak; Wydawnictwo św. Wojciecha Poznań.

Klasa VII. ,, Spotkanie ze słowem '', autorzy; ks. Jan Szpet, D. Jackowiak; Wydawnictwo św. Wojciecha Poznań.

Klasa VIII.,,Aby nie ustąpić w drodze '', autorzy ks. J. Szpet, D. Jackowiak; Wydawnictwo św. Wojciecha Poznań.

Zmiana wydawnictwa w grupie sześciolatków,w klasie I oraz piątej "Jedność" z Kielc. Pozostałe klasy wydawnictwo św. Wojciecha. 

W zakładce Biblioteka znajdziesz informacje od pedagoga szkolnego.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Rossoszycy informuje rodziców i uczniów:

 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi po rozpatrzeniu wniosku złożonego w ramach Konkursu pt. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021” na realizację zadania pn. Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka w Rossoszycy ”.  29.05.2020 r. Uchwałą nr 4474/2020 Zarząd podjął decyzję o przyznaniu dotacji do wysokości 27. 031, 00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści jeden złotych 00/100 groszy).

 1. Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Rossoszycy po złożeniu wniosku przez organ prowadzący oraz podpisaniu umowy z 29.06.2020r. otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania obejmującego: doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówki szkolnej (kuchni i jadalni)w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na kwotę 99.700,00 zł. słownie dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100 gr. (w tym 20% wkład własny finansowy i rzeczowy).

 2. Trwa budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka w Rossoszycy – obowiązuje zakaz wstępu.

 3. Są zamówione wszystkie książki i ćwiczenia dla uczniów klas I-VIII objęte dotacją.

  Są też zamówione dla wszystkich przedszkolaków książki i materiały ćwiczeniowe (pakiety). Rozliczanie ( zapłata pakietów) przez Rodziców i rozdanie będzie na początku września. Ćwiczenia dla uczniów kl. IV-VIII nie objęte dotacją będą zamówione na początku września.

b_200_150_16777215_00_images_stories_wakacje2017.jpg

 

 

 

Dobiegł końca rok szkolny 2019/2020. Jest to rok szczególny, który przejdzie do historii jako pierwszy, w którym uczniowie przez tak długi czas nie chodzili do szkoły. Z dnia na dzień musieliśmy przestawić się z tradycyjnego sposobu nauczania na zdalne lekcje. Mimo wielu przeciwności i trudności, jakie spotkały uczniów, nauczycieli i rodziców, rok szkolny kończy się szczęśliwie. Ósmoklasiści zdali swoje egzaminy i czekają na wyniki, a pozostali uczniowie spokojnie udają się na wakacje.

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy i Przyjaciele naszej Szkoły, dziękuję Wam za wysiłek i współpracę.

Życzę Uczniom, by nadchodzące wakacje były radosne i pełne niezapomnianych wrażeń. Korzystajcie z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody.

Wszystkim dorosłym życzę, aby w pełni wykorzystali czas zasłużonego wypoczynku.

                                                  Dyrektor Szkoły – Roman Kałczak

 

 

 

 

 

b_150_100_16777215_00_images_stories_1526-5t.jpg

Ponadnarodowa mobilność uczniów SP w Rossoszycy

Od pola do stołu - ponadnarodowa mobilność uczniów SP w Rossoszycy

Fanpage projektu - Od pola do stołu