foto1
Szkoła Podstawowa w Rossoszycy
foto1
Szkoła Podstawowa im.Władysława Łokietka w Rossoszycy
foto1
Szkoła Podstawowa im.Władysława Łokietka w Rossoszycy
foto1
Szkoła Podstawowa w Rossoszycy
foto1
www.zsprossoszyca.pl
Tel. 43 829 68 28
szkolarossoszyca@op.pl

Szkoła Podstawowa w Rossoszycy

WYDARZENIA


ODWIEDZINY

618899
DziśDziś47
WczorajWczoraj141
TydzieńTydzień1449
MiesiącMiesiąc3292
WszyscyWszyscy618899
44.210.83.132

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, że została zakończona ocena wniosków złożonych w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów w trzecim naborze formularzy zgłoszeniowych  (konkurs 2020).

 

Informujemy, iż wyżej wymieniony wniosek został zatwierdzony do realizacji. Złożony wniosek uzyskał łącznie 100 punktów na 105 możliwych. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 250000 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu oraz zasad jego wykorzystywania będą określone w umowie finansowej.

 

Poniżej przesyłamy ocenę jakościową wniosku oraz uwagi dotyczące redukcji przyznanego dofinansowania. Wniosek był oceniany zgodnie z kryteriami podanymi w „Przewodniku do projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów”, który jest dostępny na stronie internetowej projektu.

 

Komentarz eksperta oceniającego wniosek: Wnioskodawcą jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Rossoczycy w woj. łódzkim. Partnerem przyjmującym będzie szkoła grecka z miejscowości Larisa - Karavana Privata School. Planowane działania i mobilności są zgodne z założeniami i są nakierowane na osiągnięcie celów projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów". Liczebności grup uczniów, czas trwania mobilności, wiek uczniów i czas trwania przedsięwzięcia są zgodne z wymaganiami. Tematem przewodnim Projektu jest tworzenie, prowadzenie, zarządzanie i promowanie strony internetowej o tematyce żywienia, w tym z wykorzystaniem produktów ekologicznych oraz zasad zrównoważonego żywienia. Językiem roboczym Projektu będzie język angielski. Realizacja Projektu przyczyni się do poszerzenia znajomości języka angielskiego przez uczestników Projektu w zakresie żywienia, podróży, turystyki, danych osobowych ludzi jako takich oraz kultury greckiej. Cele Projektu obejmują zwiększenie kompetencji kluczowych uczestników Projektu w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, kompetencji cyfrowych, osobistych i społecznych i w zakresie uczenia się, wzrostu świadomości i ekspresji kulturalnej. Celem Projektu jest także rozwój zawodowy kadry dydaktycznej oraz budowanie ponad narodowego charakteru szkoły. W Projekcie planowany jest udział 36 uczniów, w tym 10 ze zmniejszonymi szansami i 6 opiekunów - w dwóch turach po 18 uczniów i 3 opiekunów. Ze strony szkoły przyjmującej uczestniczyć w Projekcie będzie 12 uczniów, po 6 w każdej turze. Mobilności będą realizowane w różnych terminach I tura w czerwcu 2021 i II tura na przełomie października i listopada 2021. Rekrutacja uczestników Projektu zostanie zrealizowana na podstawie przewidzianego do przygotowania regulaminu z uwzględnieniem takich kryteriów jak: średnia ocen przedmiotów nauczania w ostatnim roku szkolnym, ocena z języka angielskiego, ocena z zachowania,udział w życiu szkoły, list motywacyjny i stan społeczny i ekonomiczny rodziny uczestnika. Uczniowie będą zaangażowani w przygotowanie Projektu na wszystkich jego etapach. Przed odbyciem mobilności uczniowie zakwalifikowani do udziału w Projekcie oraz umieszczeni na liście rezerwowej przejdą przygotowanie w zakresie: języka angielskiego - 15h, języka greckiego - 5h, pedagogiczne - 5h, kulturowe - 5h i projektowe - 5h. Uczestnicy Projektu będą mieli zapewniona organizacje transportu, zakwaterowanie i wyżywienie w czasie trwania mobilności, a także ubezpieczenie OC, NNW, Życie i Zdowie oraz EKUZ na czas podróży i pobytu. Przewidziano organizację wizyty przygotowawczej. Zarządzanie Projektem zostało opisane bardzo szczegółowo. Określono także zakres obowiązków partnerskich. Opisano także zakres oczekiwanego wpływu realizacji Projektu na jego uczestników i opiekunów oraz szkoły uczestniczące w Projekcie. Proces przygotowania i realizacji Projektu będzie poddany ewaluacji na wszystkich jego etapach. Oceniane będą: trafność celów, skuteczność realizacji i jej efektywność i użyteczność. Narzędziami wykorzystanymi w procesie ewaluacji będą: raportu uczestników, ankiety,oceny opiekunów, ocena szkoły partnerskiej, karty oceny indywidualnej i karty oceny grupowej. W procesie realizacji Projektu oczekiwanie jest osiągnięcie rezultatów niematerialnych w zakresie w zrostu kompetencji kluczowych uczestników oraz materialne - 2 blogi kulinarne wykonane po 1 w każdej mobilności, 2 broszury o tematyce kulinarnej i ulotki podsumowujące Projekt i jego efekty. Grupami docelowymi procesu upowszechniania Projektu i jego rezultatów będą: społeczność lokalna obu szkół uczestniczących w realizacji Projektu, szkoły regionu, Narzędziami upowszechniania będą: spotkania informacyjne, panele dyskusyjne, lekcje pokazowe i warsztaty, ulotki, broszury, spotkania podsumowujące, dni otwarte szkoły, prasa lokalna, plakaty oraz strony internetowe obu szkół. Budżet Projektu został przygotowany poprawnie i nie wymaga korekty

 

 

 

 

 

 

 

 

b_200_150_16777215_00_images_stories_spis2021_spis-powszechny.jpg

Od 1 kwietnia 2021 r. Główny Urząd Statystyczny realizuje Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.
Szczegółowe informacje na temat spisu dostępne są na stronie internetowej https://spis.gov.pl/ oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99.

Realizując obowiązek informacyjny zawarty w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE proszę o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej Urząd Statystyczny w Łodzi / RODO Łódź informacją o zasadach i przysługujących Pani/Panu prawach w związku z przetwarzaniem przez Urząd Statystyczny w Łodzi Pani/Pana danych osobowych.

Z poważaniem:
Aleksandra Nowicka
Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Warcie
tel. 43 828 71 10

Szanowni Państwo,

od 18 stycznia br. przywracamy zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Aby umożliwić uczniom i nauczycielom bezpieczny powrót do szkół, przygotowaliśmy we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym odpowiednie wytyczne. Opierają się one w dużej mierze na zapisach znanych już m.in. z września 2020 r. 

W wytycznych znajdują się rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Wytyczne załączam do wiadomości. Znajdą je Państwo także na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3.

Szczegółowe regulacje dotyczące powrotu uczniów do szkół będą ujęte w rozporządzeniu, które już wkrótce Państwu przekażemy.

 

 

Z wyrazami szacunku 

Przemysław Czarnek 
Minister Edukacji i Nauki

 https://dokumenty.mein.gov.pl/44a8b2dd-f941-453e-b6af-f9f145eb9afa/wytyczne_mein_mz_i_gis_dla_klas_iiii_szkol_podstawowych.pdf


 

 

 

 Do 30 grudnia 2020 roku

w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać wnioski o dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej. To aż 1500 zł – sprawdź czy Twoje dziecko może otrzymać takie dofinansowanie!

https://www.topagrar.pl/articles/prow-2014-2020/arimr-dofinansuje-zakup-komputera-dla-dziecka-rolnika/

 

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pieniadze-na-zakupu-komputera-dla-dziecka-z-rodziny-rolniczej.html

 

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Mamy opracowaną propozycję wymagań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, którą chcemy teraz poddać publicznej dyskusji. Zmianie powinny ulec również arkusze egzaminacyjne, chcemy pokazać na czym te zmiany będą polegały. Do końca grudnia będą gotowe przepisy, a także aneksy do informatorów, dzięki którym można spokojnie przygotować się do egzaminów.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiany-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-r?fbclid=IwAR3-ocDMES-hF0nOrs431_z87aXfGalxilY9-pWYHv-Vn4k3In4I1dUOSCg

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rossoszycy w związku z docierającymi informacjami od rodziców (szczególnie klas I-III)  o braku  możliwości zorganizowania przez rodziców opieki nad dzieckiem podczas zdalnego nauczania z powodu wykonywanej pracy, a także z powodu problemów ze sprzętem komputerowym i łączami internetowymi informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami:

„W odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3a, nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek: zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić realizację zajęć z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość na terenie szkoły”.

 

Rodzice mogą składać podania z uzasadnieniem i oświadczeniem, że biorą pełną odpowiedzialność za zdrowie swojego dziecka w sytuacji zarażenia się Covid – 19 na terenie placówki i nie będą wnosili skarg, zażaleń, pretensji do szkoły i organu prowadzącego oraz zobowiązują się do przestrzegania wytycznych i reżimu sanitarnego obowiązującego na terenie szkoły.

 

Informacja dla uczniów klasy VIII

 

Dyrektor informuje, że uczniowie klasy VIII mogą zgłaszać się na konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów egzaminacyjnych.

 

         Dyrektor Szkoły: Roman Kałczak

 

 

 

 

b_150_100_16777215_00_images_stories_1526-5t.jpg

Ponadnarodowa mobilność uczniów SP w Rossoszycy

Od pola do stołu - ponadnarodowa mobilność uczniów SP w Rossoszycy

Fanpage projektu - Od pola do stołu