Szanowni Państwo,

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, że została zakończona ocena wniosków złożonych w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów w trzecim naborze formularzy zgłoszeniowych  (konkurs 2020).

 

Informujemy, iż wyżej wymieniony wniosek został zatwierdzony do realizacji. Złożony wniosek uzyskał łącznie 100 punktów na 105 możliwych. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 250000 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu oraz zasad jego wykorzystywania będą określone w umowie finansowej.

 

Poniżej przesyłamy ocenę jakościową wniosku oraz uwagi dotyczące redukcji przyznanego dofinansowania. Wniosek był oceniany zgodnie z kryteriami podanymi w „Przewodniku do projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów”, który jest dostępny na stronie internetowej projektu.

 

Komentarz eksperta oceniającego wniosek: Wnioskodawcą jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Rossoczycy w woj. łódzkim. Partnerem przyjmującym będzie szkoła grecka z miejscowości Larisa - Karavana Privata School. Planowane działania i mobilności są zgodne z założeniami i są nakierowane na osiągnięcie celów projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów". Liczebności grup uczniów, czas trwania mobilności, wiek uczniów i czas trwania przedsięwzięcia są zgodne z wymaganiami. Tematem przewodnim Projektu jest tworzenie, prowadzenie, zarządzanie i promowanie strony internetowej o tematyce żywienia, w tym z wykorzystaniem produktów ekologicznych oraz zasad zrównoważonego żywienia. Językiem roboczym Projektu będzie język angielski. Realizacja Projektu przyczyni się do poszerzenia znajomości języka angielskiego przez uczestników Projektu w zakresie żywienia, podróży, turystyki, danych osobowych ludzi jako takich oraz kultury greckiej. Cele Projektu obejmują zwiększenie kompetencji kluczowych uczestników Projektu w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, kompetencji cyfrowych, osobistych i społecznych i w zakresie uczenia się, wzrostu świadomości i ekspresji kulturalnej. Celem Projektu jest także rozwój zawodowy kadry dydaktycznej oraz budowanie ponad narodowego charakteru szkoły. W Projekcie planowany jest udział 36 uczniów, w tym 10 ze zmniejszonymi szansami i 6 opiekunów - w dwóch turach po 18 uczniów i 3 opiekunów. Ze strony szkoły przyjmującej uczestniczyć w Projekcie będzie 12 uczniów, po 6 w każdej turze. Mobilności będą realizowane w różnych terminach I tura w czerwcu 2021 i II tura na przełomie października i listopada 2021. Rekrutacja uczestników Projektu zostanie zrealizowana na podstawie przewidzianego do przygotowania regulaminu z uwzględnieniem takich kryteriów jak: średnia ocen przedmiotów nauczania w ostatnim roku szkolnym, ocena z języka angielskiego, ocena z zachowania,udział w życiu szkoły, list motywacyjny i stan społeczny i ekonomiczny rodziny uczestnika. Uczniowie będą zaangażowani w przygotowanie Projektu na wszystkich jego etapach. Przed odbyciem mobilności uczniowie zakwalifikowani do udziału w Projekcie oraz umieszczeni na liście rezerwowej przejdą przygotowanie w zakresie: języka angielskiego - 15h, języka greckiego - 5h, pedagogiczne - 5h, kulturowe - 5h i projektowe - 5h. Uczestnicy Projektu będą mieli zapewniona organizacje transportu, zakwaterowanie i wyżywienie w czasie trwania mobilności, a także ubezpieczenie OC, NNW, Życie i Zdowie oraz EKUZ na czas podróży i pobytu. Przewidziano organizację wizyty przygotowawczej. Zarządzanie Projektem zostało opisane bardzo szczegółowo. Określono także zakres obowiązków partnerskich. Opisano także zakres oczekiwanego wpływu realizacji Projektu na jego uczestników i opiekunów oraz szkoły uczestniczące w Projekcie. Proces przygotowania i realizacji Projektu będzie poddany ewaluacji na wszystkich jego etapach. Oceniane będą: trafność celów, skuteczność realizacji i jej efektywność i użyteczność. Narzędziami wykorzystanymi w procesie ewaluacji będą: raportu uczestników, ankiety,oceny opiekunów, ocena szkoły partnerskiej, karty oceny indywidualnej i karty oceny grupowej. W procesie realizacji Projektu oczekiwanie jest osiągnięcie rezultatów niematerialnych w zakresie w zrostu kompetencji kluczowych uczestników oraz materialne - 2 blogi kulinarne wykonane po 1 w każdej mobilności, 2 broszury o tematyce kulinarnej i ulotki podsumowujące Projekt i jego efekty. Grupami docelowymi procesu upowszechniania Projektu i jego rezultatów będą: społeczność lokalna obu szkół uczestniczących w realizacji Projektu, szkoły regionu, Narzędziami upowszechniania będą: spotkania informacyjne, panele dyskusyjne, lekcje pokazowe i warsztaty, ulotki, broszury, spotkania podsumowujące, dni otwarte szkoły, prasa lokalna, plakaty oraz strony internetowe obu szkół. Budżet Projektu został przygotowany poprawnie i nie wymaga korekty